!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

www.vsbk-gbg.se

Stadgar

 

 

STADGAR

för Västra Sannegårdshamnens båtklubb ek. för.

 

1 Firma 

Föreningens firma är Västra Sannegårdshamnens Båtklubb Ek. för. 

2 Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun. 

3 Ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att på ekonomiskt fördelaktiga villkor tillhandahålla medlemmarna båtplatser i den av föreningen inom Västra Sannegårdshamnen disponerade hamnanläggningen. 

4 Medlemskap 

4.1 Person som träffat avtal med föreningen om nyttjande av båtplats skall i och med detta också bli medlem i föreningen. Medlem har vid föreningsstämma en röst per disponerad båtplats. 

4.2 Person som önskar träffa avtal med föreningen om nyttjande av båtplats skall upptas i en av föreningen förd kölista. 

Person som står i kölistan har rätt att närvara och yttra sig vid föreningsstämma. Någon rösträtt tillkommer emellertid inte sådan person. 

4.3 Medlemskap och rätt att stå i kölistan kan – såvida föreningsstämman inte beslutar annorlunda – endast erhållas av person som är folkbokförd inom följande postnr:

Postnr:417 60- 67, 417 56-58, 418 76-77 

4.4 Föreningen skall genom sin styrelse erbjuda de som står i kölistan nyttjanderättsavtal till båtplats och medlemskap allteftersom båtplatser blir tillgängliga inom den av föreningen disponerade hamnanläggningen. Föreningens styrelse har även rätt att medge familjemedlem som önskar överta medlems nyttjanderättsavtal till båtplats medlemskap under förutsättning att denne i övrigt uppfyller kraven för sådant medlemskap.

5 Insatser 

Medlem skall till föreningen kontant tillskjuta ett insatskapital för varje båtplats medlemmen disponerar enligt följande: 

Disponerad båtplats Insatskapital 

B = 2,9 m L = 5 m 20.000 

B = 3,4 m L = 7 m 25.000 

B = 3,9 m L = 9 m 30.000 

6 Avgifter 

Medlem skall årligen till föreningen per disponerad båtplats betala en serviceavgift enligt föreningsstämmans beslut, dock högst intill ett belopp om SEK 7.000 (sjutusen) jämte vid var tid föreskriven mervärdesskatt. 

Person som står i kö skall till föreningen betala den eventuella köavgift föreningsstämman kan fatta beslut om, dock högst intill ett belopp om SEK 500 (femhundra). 

Administrativavgift för uthyrning i andra hand är 250kr. Medlem som hyr ut sin plats i andrahand skall till föreningen betala den eventuella administrativa avgiften föreningsstämman kan fatta beslut om dock högst intill ett belopp om SEK 500. 

7 Styrelse 

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med lägst två (2) och högst fem (5) suppleanter. 

8 Revisorer 

För revidering av föreningens räkenskaper skall utses en (1) revisor med en (1) revisorssuppleant. 

9 Mandattider 

Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter väljs av föreningsstämman för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året till och med ordinarie föreningsstämma nästföljande år. 

10 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. 

11 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden 

Kallelse till föreningsstämma sker genom brev eller per E-mail. Kallelse skall ske tidigast fyra (4) veckor före föreningsstämman och senast två (2) veckor före ordinarie och senast en (1) vecka före extra stämma. 

Andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavla i föreningens hamnanläggning. 

12 Ärenden på föreningsstämma 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma. 

1.Val av ordförande 

2.Anmälan av protokollförare 

3.Godkännande av röstlängd 

4.Val av två justeringsmän 

5.Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

6.Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret 

7.Revisorernas berättelse 

8.Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 

9.Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

10.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

11.Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna 

12.Val av styrelseledamöter jämte suppleanter 

13.Val av revisor jämte suppleant 

14.Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman 

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 

13 Vinstfördelningsgrunder 

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med beaktande av bestämmelserna i 10 kap 3 § Föreningslagen enligt föreningsstämmans beslut

1.fonderas och/eller 

2.överföras i ny räkning och/eller 

3.fördelas mellan medlemmar i förhållande till de serviceavgifter dessa under året utgett till föreningen. 

14 Behållna tillgångar vid upplösning 

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan medlemmarna i förhållande till dessas medlemsinsatser enligt punkt 5 ovan. 

15 Utträde 

Anmälan om utträde skall ske skriftligen och vara försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift. 

16 Uteslutning 

Medlem, som ej längre uppfyller kraven för medlemskap enligt punkt 4 ovan, som inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. 

17 Avgång 

Avgång ur föreningen äger rum förutom i de fall som anges i 7 kap 15 § tredje stycket och 12 kap 4 § andra stycket Föreningslagen vid utgången av det räkenskapsår, som slutar näst efter en månad sedan medlemmen sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet inträffat som föranlett avgången. 

18 Återbetalning av medlemsinsats m m 

Medlem som träder ur föreningen har rätt att återfå sin medlemsinsats när föreningen förmedlat medlemskapet till ny medlem och ny medlemsinsats erlagts. Inbetald serviceavgift återbetalas inte. 

19 Andrahandsuthyrning m m 

Medlem får inte överlåta sin rätt till båtplats. 

Styrelsen äger rätt att medge medlem att i andra hand tillfälligt hyra ut av medlemmen disponerad båtplats alternativt ha kvar båtplats trots att medlemmen tillfälligt inte uppfyller kraven för medlemskap enligt punkt 4 ovan. 

Styrelsen får med berörd medlems medgivande hyra ut båtplats som tillfälligt inte brukas av denne. 

Härutöver äger föreningen rätt att närmare ange på vilka villkor medlem äger rätt att disponera båtplats. 

 

 

Dokument

Stadgar VSBK GBG 2017.pdf 2018-06-13

Reklam

http://www.vsbk-gbg.se/?rID=35
http://www.facebook.com/Polisen.vast.batsamverkan/
http://www.svenskasjo.se