!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

www.vsbk-gbg.se

Ordningsregler

Nyttjanderättshavaren skall vid nyttjande av Båtplatsen själv iaktta samt tillse att den som nyttjar Båtplatsen med Nyttjanderättshavarens samtycke iakttar följande villkor.

a)  Båt får ej ligga kvar i vattnet under vinterperioden, d v s från och med den 15 november till och med den 15 mars.

b)  Vid båtplatsen får ej förtöjas båt som överstiger båtplatsernas flytbommars längd med mer än 2,0 meter inkl utskjutande delar/utrustning. Endast en båt per plats.

c)  Nyttjanderättshavaren eller annan får ej bo stadigvarande i båt som befinner sig i eller i närheten av Båthamnen.

d)  Inga miljöfarliga, skadliga eller nedsmutsande ämnen får kastas i vattnet eller kvarlämnas i eller i närheten av Båthamnen.

e)  Länsning av köl får ej förekomma i Båthamnen.

f)   Tömning av sanitetstank får ej förekomma i Båthamnen.

g)  Tomgångskörning av motorer längre tid än fem minuter får ej ske i eller i närheten av Båthamnen.

h)  Öppen eld, grillning etc får inte förekomma i båtar eller på bryggor.

i)   Badning får inte förekomma mellan bryggorna.

j)   Ankring inom bryggområdet får inte ske.

k)  Leverans av el och vatten sker under perioden 15 mars och 15 november. Kan stängas av vid reparation och underhåll, samt väderberoende.

l)    Förbrukning av el skall ske sparsamt, vid anmärkningsvärt hög förbrukning kan elen komma att stängas av.

m) Förbrukning av vatten skall ske sparsamt, och vattenkranar skall alltid stängas av efter användning.

n)  Endast jordad elutrustning får anslutas och båtägaren ansvarar för att kablars kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med elsäkerhetsverkets föreskrifter.

o)  Eluttag får av brandskydds- och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg och batteriladdning. Elektrisk värmekälla får inte anslutas utan båtklubbens i varje fall meddelade tillstånd.

p)  Fall på segelbåtar får ej störa boende.

q)  Miljöfarliga och brandfarliga ämnen skall hanteras i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

r)   Om miljöfarligt, skadligt eller nedsmutsande ämne kommer ut i vattnet eller släpps ut på området vid Båthamnen, skall den som förorsakat utsläppet omedelbart vidta alla rimliga åtgärder för att eliminera eller, om detta inte är möjligt, begränsa skadorna samt ofördröjligen rapportera till behöriga myndigheter och Båtklubben om det inträffade.

s)   Det är förbjudet att inom Båthamnen utföra blästringsarbeten och sprutlackering.

 

Familjemedlem

Medlem kan registrera familjemedlem i Båtklubben, denna person kan ersätta medlem vid röstning på stämma utan fullmakt.

 

Utlåning av Båtplatsen

Nyttjanderättshavaren får ej vederlagsfritt låna ut Båtplatsen eller del av Båtplatsen under en tidsperiod som sammanlagt uppgår till mer än två veckor om året utan föregående skriftligt samtycke från Båtklubben.

 

Underlåtenhet att utnyttja Båtplatsen

Om Nyttjanderättshavaren inte själv har nyttjat Båtplatsen under en tidsperiod, som överstiger två sommarsäsonger, skall detta nyttjanderättsavtal anses förverkat och omedelbart upphöra att gälla. Nyttjanderättshavaren kan dock innan detta nyttjanderättsavtal anses förverkat, skriftligen ansöka hos Båtklubben om att nyttjanderättsavtalet skall fortsätta att gälla. Båtklubben beslutar om detta skall medges och under vilka villkor så skall ske.

 

Försäkring

Nyttjanderättshavaren är skyldig att vid var tid hålla sin båt försäkrad mot brand och andra skador.

Härutöver ankommer det på Nyttjanderättshavaren att inneha ansvarsförsäkring som täcker Nyttjanderättshavarens ansvar i samband med nyttjandet av Båtplatsen och i anslutning därtill uppförda anläggningar.

Nyttjanderättshavaren skall årligen förete bevis om att i föregående stycke angivna försäkringar finns.

 

Ansvar för skador etc

Båtklubben är inte ansvarig för skador av vad slag vara må som åsamkas Nyttjanderättshavarens båt eller annan egendom som tillhör Nyttjanderättshavaren. Vad som nu sagts skall även gälla avseende båt eller egendom som tillhör någon annan som nyttjar Båtplatsen med Nyttjanderättshavarens samtycke.

Båtklubben skall vidare inte vara ansvarig för hinder eller men i Nyttjanderättshavarens nyttjanderätt som uppstår till följd av att annan person, som saknar rätt därtill, förtöjer båt vid Båtplatsen.

 

Nyttjanderättshavarens avtalsbrott

Om Nyttjanderättshavaren ej uppfyller sina skyldigheter enligt detta nyttjanderättsavtal och Nyttjanderättshavaren ej vidtar rättelse, där sådan är möjlig, inom två veckor efter mottagande av skriftlig anmaning därom från Båtklubben, äger Båtklubben säga upp detta nyttjanderättsavtal till omedelbart upphörande. I sådant fall skall detta nyttjanderättsavtal upphöra då skriftlig uppsägning, innehållande kortfattad beskrivning av Nyttjanderättshavarens avtalsbrott, har kommit Nyttjanderättshavaren tillhanda.

För det fall detta arrendeavtal upphör enligt ovan skall inbetald serviceavgift ej återbetalas till Nyttjanderättshavaren.

 

Force majeure

Båtklubben skall ej vara skyldig att fullgöra sina förpliktelser enligt detta nyttjanderättsavtal samt skall ej vara ersättningsskyldig gentemot Nyttjanderättshavaren, om Båtklubbens åtaganden inte alls, eller endast till onormalt hög kostnad, kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, vandalisering, eldsvåda, explosion, översvämning, orkan, jordskred, strejk, lockout, arbetsinställelse, blockad, ingrepp från myndighet eller annan liknande omständighet som Båtklubben inte råder över och inte heller rimligen kunnat förutse vid ingåendet av detta avtal. Vad gäller nyssnämnda arbetsrättsliga stridsåtgärder skall dessa anses frita Båtklubben från ansvar på nämnt vis, även om Båtklubben själv vidtar åtgärderna.


Om Båtklubben är fritagen från ansvar enligt ovan, äger Nyttjanderättshavaren ej erhålla nedsättning av serviceavgiften för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av sådan omständighet som fritar Båtklubben från ansvar enligt ovan. För det fall sådan omständighet har förelegat under en sammanhängande tidsperiod som överstiger två månader, äger dock Nyttjanderättshavaren för tid därefter erhålla skälig nedsättning av serviceavgiften för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av sådan omständighet.